نهم

سوالات متن درس نهم مطالعات نهم

سلام خدمت همه دانش آموزان و همراهان سایت درس جت. در این نوشته با سوالات متن درس نهم مطالعات نهم همراه شما نهمی ها هستیم.

سوالات متن درس نهم مطالعات نهم

 درس نهم ایرانی متحد و یکپارچه

۱-اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی چگونه بود؟

کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود. حاکمان بخش های مختلف ایران با هم در جنگ بودند. به همین دلیل، امنیت و آرامش شهرها و روستاها از بین رفته و امور کشور مختل شده بود.

۲-همزمان با حکومت صفویان کدام حکومت های همسایه در فکر گسترش قلمرو خود بودند؟

امپراتوری عثمانی که با حمله های پیاپی به سرزمین های همجوار، بر قلمرو خود می افزود. سلطان عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت. در شمال ایران (ماوراء النهر)، ازبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.

۳-شیخ صفی الدین اردبیلی که بود؟

شیخ صفی الدین اردبیلی از مشایخ معروف زمان خود بود که مذهب شیعه داشت . خانقاه او در اردبیل مورد توجه مردم و حاکمان محلی بود.

۴- پس از مرگ شیخ صفی، اداره خانقاه وی به .. فرزندانش.. رسید.

۵- در نتیجه فعالیت چه کسانی ایل های مختلف ترک به مذهب شیعه گرویدند؟

فرزندان شیخ صفی الدین که افرادی با نفوذ و مبارز بودند.

۶- مهمترین طرفداران خاندان شیخ صفی چه کسانی بودند؟

ایل های مختلف ترک بودند که به ” قزلباش” معروف بودند.

۷-شاه اسماعیل که بود؟

یکی از نوادگان شیخ صفی بود.

۸- شاه اسماعیل صفوی چگونه خود را شاه ایران خواند؟

به کمک نیروهای نظامی قزلباش ها، نخست برخی حکومت های محلی در شمال غربی را شکست داد و پس از تسلط یافتن بر تبریز، خود را شاه ایران خواند.

اقدامات شاه اسماعیل صفوی را پس از تاج گذاری بنویسید.

مذهب شیعه را رسمی کرد. حاکمان مناطق مختلف را یکی پس از دیگری از میان برداشت. با شکست دادن ازبک ها در خراسان، بر سراسر ایران مسلط شد. حکومت ایران را یکپارچه و نیرومند کرد

۱۰-شاه اسماعیل پس از تسلط به کدام شهر خود را شاه ایران خواند

الف) تبریز (*)

ب) اصفهان

ج) اردبیل

د) قزوین

۱۱-شاه اسماعیل توانست قلمرو خود را به حدود دوره ساسانیان برساند.

صحیح (*) غلط ( )

۱۲- با تأسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد؟

کشمکش و خونریزی و جنگ بین حاکمان محلی از بین رفت . شهرها و روستا ها آباد شدند. صنعت پیشرفت کرد. اختلافات مذهبی از بین رفت و ایران دارای یک دین و مذهب واحد شد. بین مردم اتحاد و همدلی بوجود آمد و ایران دارای یک حکومت مرکزی قدرتمند شد.

۱۳-مهم ترین دشمنان صفویان چه کسانی بودند؟

ازبک ها در شرق و عثمانی ها در غرب

۱۴-دلیل حمله سلطان عثمانی در زمان شاه اسماعیل به ایران چه بود؟

چون از شکل گیری سلسله قدرتمند و شیعه صفویه ناخشنود بود.

۱۵-جنگ چالدران را توضیح دهید.

در جنگی که میان سپاهیان دو کشور ایران و عثمانی در چالدران (نزدیکی شهر خوی امروزی) رخ داد،

شاه اسماعیل و سربازانش شجاعت زیادی نشان دادند اما سپاه عثمانی به کمک سلاح های آتشین مانند توپ و تفنگ که سپاه ایران از آن بی بهره بود، پیروز شد.

۱۶- علت شکست ایران در جنگ چالدران چه بود؟

چون سپاه عثمانی از سلاح های آتشین مانند توپ و تفنگی استفاده کرد ولی سپاه ایران از آن بی بهره بود.

۱۷- پس از جنگ چالدران، .. تبریز .. به اشغال عثمانی ها در آمد.

۱۸- پس از شاه اسماعیل چه کسی به حکومت رسید؟

پسرش تهماسب

۱۹-اقدامات شاه تهماسب را بنویسید.

او با سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و دفع حمله های ازبکان و دولت عثمانی، موفق شد حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم کند. همچنین او، روابط مسالمت آمیزی با کشورهای همسایه و مسلمان خود، برقرار کرد.

۲۰- علت انتقال پایتخت از تبریز به قزوین توسط شاه تهماسب چه بود؟

چون تبریز همواره در معرض هجوم سپاه عثمانی بود.

۲۱-در دوره کدام پادشاه صفوی برخی از فقهای بزرگ شیعه، جایگاهی علمی و جدی در اداره کشور پیدا کردند؟

در دوره شاه تهماسب

۲۲-اوج قدرت حکومت صفوی در زمان چه کسی بود؟

شاه عباس اول (پنجمین شاه صفوی)

۲۳- اقدامات شاه عباس صفوی را بنویسید.

ازبک ها و عثمانی ها را شکست داد و تا پشت مرزهای ایران عقب راند. پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. برای آبادانی کشور بسیار کوشید.

۲۴-کدامیک از پادشاهان صفوی پایتخت خود را از تبریز به قزوین انتقال داد؟

الف) شاه عباس اول

ب) شاه اسماعیل

ج) شاه تهماسب (*)

د شاه سلطان حسین

۲۵- کدامیک از پادشاهان صفوی پایتخت خود را از قزوین به اصفهان انتقال داد؟

الف) شاه عباس اول (*)

ب) شاه اسماعیل

ج) شاه تهماسب

د) شاه سلطان حسین

۲۶-به چه دلیل ایران پس از شاه عباس از داشتن پادشاهی لایق و توانمند محروم ماند؟

سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان و جلوگیری از حکومت آنها بر ولایت ها، باعث شد تا آنان شیوۀ کشور داری را نیاموزند.

۲۷- چرا پس از شاه عباس اول امور حکومت مختل و هرج و مرج کشور را فرا گرفت؟

چون در نتیجه ضعف و بی لیاقتی شاهان، مقام های کشوری و لشکری دچار اختلاف و درگیری شدند و از انجام دادن مسئولیت های مهم خود باز ماندند.

۲۸-اولین، قدرتمندترین و آخرین پادشاه صفوی چه کسانی بودند؟

اولین : شاه اسماعیل

قدرتمند ترین : شاه عباس اول

آخرین: شاه سلطان حسین

۲۹-محمود افغان در کدام شهر سر به شورش برداشت؟

قندهار

۳۰-چرا شاه سلطان حسین تسلیم محمود افغان شد؟

وقتی اوضاع ایران دچار نابسامانی شد، گروهی از افغان ها در قندهار سر به شورش برداشتند و پس از پیروزی بر حاکم آن ولایت، به سوی اصفهان حرکت کردند . سلطان حسین صفوی که در اواخر حکومتش به ضعف و سستی گرایید نتوانست در مقابل گروه مهاجم خارجی مقابله کند. پس از چند ماه محاصره، به ناچار تسلیم شد و به این ترتیب، محمود افغان، سردسته شورشیان، بر پایتخت و قسمت هایی از ایران مسلط شد.

۳۱-کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟و دلیل تغیر پایتخت صفویان چه بود؟

تبریز، قزوین و اصفهان برای دور شدن از مرزهای کشور بخصوص عتمانی ها.

۳۲-دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

شاهزادگان صفوی بیشتر وقت خود را به خوشگذرانی در حرم سراها می گذراندند و لیاقت اداره کشور را نداشتند. مقام های اداری و نظامی نیز برای خود حرم سراهایی درست کرده بودند و به انجام مسئولیتها خود نمی رسیدند. و حمله افغان ها به سردستگی محمود افغان به ایران.

۳۳-در رأس قدرت حکومت صفوی .. شاه.. قرار داشت.

۳۴-شاهان صفوی چگونه حکومت می کردند؟

شاهان صفوی، همچون فرمانروایان پیش از خود، اختیارات زیادی داشتند و با استبداد بر کشور حکومت می کردند. همه مقام های کشوری و لشکری مطیع فرمان شاه بودند و اجازه نداشتند مخالف خواست و اراده او عمل کنند.

۳۵-بعد از شاه در دوره صفوی چه کسی قرار داشت؟

الف) وزیر بزرگ (*)

( ب) قزل باشها

ج) فرماندهان نظامی

د) صوفیان

۳۶- در زمان صفویه اعتماد الدوله لقب کدام مقام بود؟

الف) وزیر بزرگ (*)

ب) قزل باشها

ج) فرماندهان نظامی

د) صوفیان

۳۷-وظیفه وزیر بزرگ در دوره صفوی چه بود؟

مسئول امور اداری و مالی کشور بود اما در مقابل شاه قدرت و اختیار چندانی نداشت.

۳۸- فرماندهان نظامی در دوره صفوی چه وظایفی داشتند؟

در اداره حکومت صفوی نقش بسیار مهمی داشتند و علاوه بر فرماندهی سپاه، معمولا حاکم ولایت های مهم نیز بودند.

۳۹- تا زمان شاه عباس اول، سران ایل قزلباش حاکم ولایت های مختلف ایران بودند.

صحیح (*) غلط ( )

۴۰-شاه عباس برای تقویت حکومت مرکزی چه کرد؟ برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایل قزلباش، حکومت ولایت ها را از آنان گرفت و به افراد غیر قزلباش سپرد. همچنین در کنار سپاه قزلباش، سپاه جدیدی از افراد غیر قزلباش تشکیل داد و با کمک گرفتن از اروپائیان، این سپاه را به تفنگ و توپ مجهز کرد.

۴۱-چرا شاه عباس سران ایل قزلباش را از حکومت ولایت ها برکنار کرد؟

برای تقویت حکومت مرکزی و جلوگیری از نافرمانی و بی نظمی سران ایل قزلباش، حکومت ولایت ها را از آنان گرفت.

۴۲- آثار و نتایج اقدامات اداری و نظامی شاه عباس اول را توضیح دهید.

شاه عباس با برکناری سران قزلباش از حکومت ولایات باعث تقویت حکومت مرکزی شد. و با تشکیل سپاه جدید غیر از قزلباش ها که مجهز به توپ و تفنگ بودند، باعث شد در برابر شورش قزلباش ها نیروی نظامی قوی دیگری داشته باشد.

۴۳-شروع قرون جدید در اروپا، همزمان با به قدرت رسیدن چه سلسله ای در ایران بود؟

سلسله صفوی

۴۴-به چه دوره ای قرون جدید می گویند؟

قرن های شانزدهم تا نوزدهم میلادی را در تاریخ اروپا قرون جدید می گویند.

۴۵-اروپائیان چگونه بخش های وسیعی از قاره های آمریکا ، افریقا و آسیا را مستعمره خود کردند؟

آنها با ساختن کشتی های بزرگ و مجهز به توپ های جنگی به سرزمین های دیگر رفتند و آنها را مستعمره خود کردند.

۴۶- پیش گامان استعمار در اروپا کدام کشورها بودند؟

پرتغال، اسپانیا، انگلستان و فرانسه

۴۷- در آستانه تأسیس سلسله صفوی، پرتغالی ها کدام نواحی ایران را تصرف کردند؟

جزایر و سواحل جنوبی ایران را تصرف کردند و تجارت خلیج فارس و دریای عمان را در اختیار گرفته بودند.

۴۸-چرا شاه اسماعیل نتوانست پرتغالی ها را از ایران بیرون کند؟

به دلیل نداشتن کشتی جنگی نتوانست در برابر پرتغالی ها کاری از پیش ببرد.

۴۹-شاه عباس چگونه توانست پرتغالی ها را از ایران بیرون کند؟

شاه عباس از رقابت انگلیسی ها و پرتغالی ها استفاده کرد و به کمک کشتیهای جنگی انگلستان، پرتغالیها را از سواحل و جزایر ایران بیرون راند. انگلستان با اخراج پرتغال، زمینه نفوذ خود در ایران را مستحکم کرد.

۵۰-انگلستان با اخراج کدام کشور، زمینه نفوذ خود در ایران را مستحکم کرد؟ 

الف) فرانسه

ب) پرتغال (*)

ج) روسیه

د) آلمان

۵۱-شاه عباس از رقابت کدام دولت برای بیرون راندن پرتغالی ها استفاده کرد؟

الف) فرانسه

ب) انگلستان (*)

ج) روسیه

د) آلمان

۵۲-چرا در دوره صفویه تولید و تجارت د کشور افزایش یافت؟

بعلت افزایش اقتدار و امنیت در کشور.

۵۳-در زمان صفویان چرا اروپائیان نمایندگانی برای عقد قرارداد به ایران می فرستادند؟

در آن زمان اروپائیان شرکت های بزرگ تجاری تأسیس کرده بودند و می خواستند که روابط تجاری خود را با دیگر کشورها و از جمله ایران افزایش دهند. به همین دلیل، نمایندگانی را برای عقد قراردادهای بازرگانی به کشور ما فرستادند.

۵۴- انگیزه و هدف های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپائیان از ارتباط با ایران دوره صفوی را از متن درس استخراج و دسته بندی کنید.

سیاسی: داشتن دشمن مشترک به نام عثمانی .

اقتصادی: پس از انقلاب صنعتی تولیدات اروپائیان زیاد شده بود آنها می خواستند برای این تولیدات بازار یابی کنند.

فرهنگی: اشتیاق اروپائیان به جهانگردی و تبلیغ دین مسیحیت در ایران. )

تهیه کننده سوالات متن درس نهم مطالعات نهم : جناب آقای علی ندافی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن مطالعات نهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

جواب فعالیت صفحه ۳۲ مطالعات نهم
مطالعه

تیم تولید محتوای درس جت

وبسایت درس جت از به روزترین وبسایت ها و مراجع درسی قبل از دانشگاه میباشد که کار خود را از بهمن ماه سال 1400 آغاز کرد و هدف ما از تاسیس وبسایت درس جت این است که هر آنچه که یک دانش آموز کنکوری به آن نیاز دارد دارد را در این سایت به صورت کامل و با بهترین کیفیت فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا